Obchodné podmienky

 Všeobecné ustanovenia, Zmluva o sprostredkovaní

1.1. Prevádzkovateľom Slovenskej nákupnej internetovej galérie dayshop.sk je spoločnosť LZoom s. r. o. , IČO 52077951  (ďalej len "Prevádzkovateľ"), ktorá sprostredkováva záujemcom (kupujúcim) nákup tovaru u predajcu. 

Predávajúcim je obchodná či výrobná firma v Ázii, tj. Hlavne v Číne, Hong Kongu a Singapure (ďalej len ,, Dodávateľ ").

1.2. Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom v internetovej nákupnej galérii dayshop.sk. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.3. Prevádzkovateľ sprostredkováva Kupujúcim nákup tovaru od Dodávateľov, t.j. objedná v jeho mene a za neho tovar u dodávateľa za podstatne výhodnejších podmienok a zaplatí za neho kúpnu cenu,, to všetko za nižšie uvedených podmienok.

1.4. Prevádzkovateľ uzatvára s Kupujúcim formou zaslania a zaplatení záväznej objednávky zmluvu o sprostredkovaní (ďalej len "Zmluva"). Po uzavretí zmluvy Prevádzkovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Kupujúceho a na jeho účet.

1.5. Kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi Kupujúcim a Dodávateľom, nie medzi Sprostredkovateľom a Kupujúcim. Kupujúci sa od tejto chvíle riadi obchodnými podmienkami dodávateľa a súhlasí s dodacou dobou určenou dodávateľom.

1.6. Kupujúci prehlasuje, že sa poskytovanie služieb sprostredkovania začalo s jeho výslovným súhlasom a zároveň prehlasuje, že bol ako spotrebiteľ riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby. 

Výber tovaru k objednaniu, uzavretie zmluvy

2.1. Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentovaný vo virtuálnej ponuke, fotografie poskytnuté dodávateľom sú umiestnené na webových stránkach internetovej galérie dayshop.sk. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, popis, cena a prípadne ďalšie doplňujúce informácie. Tovar označený skladom v nákupnej galérii dayshop.sk znamená, že tovar je skladom u dodávateľa a teda nie u sprostredkovateľa.

2.2. Výber tovaru k objednaniu kupujúci vykonáva jeho vložením do nákupného košíka. Odoslaním vybraného tovaru uzatvára Kupujúci s Prevádzkovateľom zmluvu o sprostredkovaní a dáva Prevádzkovateľovi pokyn na objednanie tovaru u Dodávateľa.

2.3. Za výber tovaru zodpovedá kupujúci za kvalitu predávajúci za správne a včasné objednanie a úhradu zodpovedá  sprostredkovateľ.

2.4. Po odoslaní vybraného tovaru kupujúcim, kupujúci prostredníctvom elektronickej pošty dostane potvrdenie o prijatí vybraného tovaru s označením predmetu zmluvy, cenou a platobné pokyny pre uhradenie, ak platí prevodom alebo vložením na účet Prevádzkovateľa. Okamihom objednania vybraného tovaru prevádzkovateľom u dodávateľa je zmluva medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzavretá.

2.5. Odoslaním vybraného tovaru kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a dôkladne si preštudoval tieto všeobecné obchodné podmienky nákupnej galérie dayshop.sk a že sa s nimi stotožnil , teda že s nimi súhlasí.

2.6. Účinnosť zmluvy je viazaná na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka je úhrada ceny v celkovej výške Kupujúcim.

Cena, spôsob platby

3.1. Cenou sa pre účely týchto všeobecných podmienok použitia rozumie suma, uvedená u každého tovaru v nákupnej galérii, ktorá predstavuje súčet kúpnej ceny u Dodávateľa a odmeny prevádzkovateľa, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na dopravu.

3.2. Kupujúci berie na vedomie, že cena za objednaný tovar u sprostredkovateľa nie je konečná. V priebehu doručenia tovaru môže dôjsť k colnému prerokovaniu tovaru a všetky vzniknuté náklady spojené s colným konaním hradí kupujúci.

3.4. Cena sa hradí bezhotovostným prevodom z účtu, alebo vkladom na účet Prevádzkovateľa vopred, alebo inou ponúkanou online platobnou metódou. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet Prevádzkovateľa. Úhradou ceny sa objednávka stáva záväznou. Za tovar nie je možné platiť dobierkou .

Dodanie tovaru

4.1. Dodávateľ, ktorý dodáva produkt kupujúcemu odosiela produkt z pravidla od 7 do 15 pracovných dní od zadania objednávky sprostredkovateľom. Doba dodania spotrebiteľovi je spravidla od 15 do 90 dní a viac od doručenia objednávky kupujúcim sprostredkovateľovi. Dôvod dlhšej doby dodania je medzinárodná preprava, ako aj momentálne celosvetová pandémia, ktorá ovplyvňuje dobu dodania do celého sveta. V prípade, že je na objednávke viac produktov od rozdielnych dodávateľov sú tieto produkty odosielané osobitne a teda sú aj osobitne doručované. Sprostredkovateľ spravidla objednáva  za kupujúceho tovar maximálne do 3 pracovných dní od pripísania úhrady za objednaný tovar od kupujúceho na účet sprostredkovateľa .Sprostredkovateľ po pripísaní úhrady na účet spravidla objedná u dodávateľa produktu a zároveň uhradí za kupujúceho celú výšku objednávky vrátane ceny za poštovné do 72 hodín od pripísania úhrady od kupujúceho na účet Sprostredkovateľa. Dodacia lehota sa môže predĺžiť vplyvom dodávateľa podľa obdobia v roku (štátne sviatky, Vianoce, atď.). Toto však neplatí, ak počas procesu od zadania objednávky po doručenie objednávky zasiahne "Vyššia moc", ktorú nedokáže ovplyvniť ani jeden z účastníkov uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Po tom čo sa tak stane sú účastníci povinný strpieť obmedzenia spôsobené týmto zásahom. 

4.2. Tovar je obvykle objednaný u rôznych Dodávateľov prostredníctvom zahraničnej obchodnej galérie  AliExpress. Tovar sa nachádza skladom u dodávateľa a každý dodávateľ zasiela tovar kupujúcemu priamo. Objednávateľ berie na vedomie, že objednaný tovar môže byť Kupujúcemu doručený vo viacerých zásielkach. Objednaním objednávky prevádzkovateľom u dodávateľa a následnou úhradou za túto objednávku zo strany prevádzkovateľa dodávateľovi dochádza k vytvoreniu nového obchodného vzťahu medzi kupujúcim a dodávateľom a zároveň dochádza k naplneniu sprostredkovateľskej zmluvy splnením predmetu sprostredkovania. Kupujúci berie na vedomie, že ak si neprevezme z akéhokoľvek dôvodu zásielku a následne táto zásielka bude vrátená predávajúcemu, kupujúci stráca nárok na vrátenie zaplatenej čiastky za objednaný tovar. Po odoslaní objednaného tovaru predajcom, kupujúci berie na vedomie, že odoslanú objednávku predajcom nie je možné v tomto stave zrušiť u prevádzkovateľa a takáto objednávka mu bude z pravidla doručená. Kupujúci po doručení tovaru má právo do 14 dní od doručenia tovaru vrátiť tovar dodávateľovi v súlade s reklamačným poriadkom.

4.3. Odmena prevádzkovateľa je zahrnutá v cene produktu v nákupnej galérii dayshop.sk. Rozdiel medzi nákupnou cenou prevádzkovateľa a predajnou cenou, ktorú uhradil kupujúci u prevádzkovateľa je odmena pre prevádzkovateľa. V prípade že sa cena u dodávateľa zmení a je vyššia, ako predajná cena je prevádzkovateľ povinný tento rozdiel vyrovnať na vlastné náklady . Cena sa jedine môže zmeniť a len v prípade že dôjde k obmedzeniu na základe Vyššej moci, len vtedy je prevádzkovateľ oprávnený požiadať o doplatok poštovného pokiaľ sa mení spôsob doručenia na žiadosť kupujúceho. 

4.4. Vykonaním úhrady zo strany sprostredkovateľa za  tovar objednaný kupujúcim dochádza zo strany sprostredkovateľa k splneniu  sprostredkovania, čiže k ukončeniu sprostredkovateľskej zmluvy s kupujúcim . Následne poskytovanie informácii vykonáva sprostredkovateľ na základe zmluvy medzi sprostredkovateľom a dodávateľom na základe ktorej informuje kupujúcich o stave ich objednávky pokiaľ má tieto informácie od dodávateľa. Touto skutočnosťou ale automatický vzniká sprostredkovateľovi povinnosť zisťovať stav objednávky pokiaľ mu tento stav neaktualizuje dodávateľ. V prípade že si zákazník vyžiada kontakt na svojho dodávateľa je sprostredkovateľ povinný  kupujúcemu tieto údaje odovzdať ak ich má k dispozícii.

Ďalšie ustanovenia

5.1. Slovenské návody nie sú štandardne dodávané s tovarom.

Pokiaľ bude mať prevádzkovateľ k dispozícii český alebo anglický návod v elektronickej podobe, poskytne ho na požiadanie kupujúcemu.

5.2. Kupujúci týmto splnomocňuje a žiada Prevádzkovateľa, aby v jeho mene a na jeho účet objednal ním objednaný produkt a aby za produkt u dodávateľa zaplatil. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy pričom lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Od zmluvy kupujúci môže odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, ale v takomto prípade kupujúci berie na vedomie, že ak predajca už odoslal produkt na adresu kupujúceho je kupujúci povinný tento produkt prevziať a následne môže prevádzkovateľa požiadať o možnosť vrátenia produktu späť predávajúcemu. Tú to žiadosť prevádzkovateľ bude riešiť s predajcom v prospech kupujúceho v súlade s reklamačným poriadkom. Odkaz na reklamačný poriadok nájdete na titulnej strane nákupnej galérie v dolnej časti. Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada berie kupujúci na vedomie, že udelením jeho súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy a poskytne prevádzkovateľovi súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že kupujúci bol o tom to riadne poučený.

5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje konzultovať prípadné straty či poškodenia zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu a to v prospech kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda plynúce z tejto udalosti, ale len v rámci svojich dlhoročných vzťahov s dodávateľmi.

5.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.

5.5. Odmena teda rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou po odrátaní poštovného je odmena sprostredkovateľa a je zahrnutá v kúpnej cene tovaru uvedenom v nákupnej galérii Prevádzkovateľa.

Reklamácia 

6.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť reklamácie svojich služieb objednanie a zaplatenie tovaru dodávateľovi . Dlhšia doba dodania z dôvodu zásahu Tretej moci nie je v kompetencii prevádzkovateľa ani v jeho možnostiach .

6.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akosť a kvalitu tovaru ani za súlad tovaru s STN či európskymi normami, za tieto skutočnosti zodpovedá dodávateľ.

6.3. Reklamácia dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Kupujúci samostatne priamo s Dodávateľom tovaru nasledovným spôsobom.

Kupujúci požiada Prevádzkovateľa o vybavenie reklamácie tovaru za Kupujúceho za týchto podmienok:

a) kupujúci uvedie dôvod reklamácie, pri poškodenom tovare poskytne prevádzkovateľovi detailné fotografie poškodeného tovaru. 

b) následne prevádzkovateľ otvorí spor s dodávateľom z dôvodu, ktorý uviedol kupujúci a poskytne dodávateľovi detailné fotografie poškodeného tovaru vyhotovené kupujúcim.

 c) Ak dodávateľ súhlasí s návrhom kupujúceho a vyzve kupujúceho na vrátenie tovaru s časovým limitom pre odoslanie na adresu dodávateľa ktorú sám dodávateľ poskytne prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ poskytne kupujúcemu adresu dodávateľa za účelom odoslania tovaru späť na adresu dodávateľa a informuje kupujúceho o časovom limite pre odoslanie tovaru, ktorý je kupujúci povinný dodržať.  V prípade, že kupujúci nedodrží časový limit určený dodávateľom pre odoslanie tovaru späť na adresu dodávateľa reklamácia zanikne a kupujúci stratí nárok na náhradu za tovar. 

d) Ak kupujúci dodrží limit pre odoslanie tovaru späť dodávateľovi, je povinný bezodkladne v časovom limite poskytnúť prevádzkovateľovi dôkaz o odoslaní tovaru so sledovacím číslom zásielky, ktoré prevádzkovateľ bezodkladne poskytne dodávateľovi. 

e) Kupujúci znáša všetky finančné náklady spojené s reklamáciou, teda aj náklady za poštovné.

f) Po doručení tovaru späť dodávateľovi, dodávateľ vráti finančné prostriedky za tovar späť na bankový účet prevádzkovateľa a prevádzkovateľ bezodkladne tieto finančné prostriedky prepošle kupujúcemu na jeho bankový účet. 

g) Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ nevie nijako urýchliť dobu vybavenia reklamácie medzi kupujúcim a dodávateľom. 

h) Odkaz na reklamačný poriadok nájdete na titulnej strane nákupnej galérie v dolnej časti.

 

7.1. Ak Prevádzkovateľ zistí pred tým, ako u dodávateľa objedná a zaplatí za objednaný tovar kupujúcim, že dodávateľ produkt vypredal bezodkladne oznámi túto skutočnosť kupujúcemu a vráti kupujúcemu celkovú zaplatenú čiastku na jeho účet. 

7.2. V prípade vrátenia peňazí poštovým poukazom na účet bude z dôvodu potreby úhrady poplatku za túto službu zaslaná zákazníkovi suma znížená o tieto náklady (platba podľa tarifu Slovenskej pošty). Odporúčame vybrať spôsob vrátenia peňazí na váš bankový účet.

 

Ochrana osobných údajov

8.1. Osobné údaje Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými predpismi.

Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Objednávkou služby kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi, budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím stranám okrem Dodávateľa a prepravných spoločností.

8.2. Kupujúci oznámením svojich údajov pri používaní nákupná galéria (nákup, účasť v súťaži, prihlásenie k odberu noviniek, prispením v diskusii, použitím zákazníckeho servisu i.) Súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami internetovej galérie dayshop.sk a Dodávateľov na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú pri registrácii či v objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na túto e-mailovú adresu či prostredníctvom SMS. Súhlas Užívateľa so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne ​​či elektronicky odvolať.

8.3. Osobné údaje budú spracované po dobu určitú a to do momentu objednania a zaplatenia za objednávku na základe splnomocnenia kupujúceho a na základe dohody o sprostredkovaní medzi kupujúcim a sprostredkovateľom teda prevádzkovateľom .

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že sprostredkovateľ musí poskytnúť predávajúcemu mimo Európskej únie osobné údaje kupujúceho. Kupujúci dáva sprostredkovateľovi výslovný súhlas na odovzdanie tretej osobe - predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že sprostredkovateľ nie je schopný ovplyvniť nakladanie s údajmi kupujúcich a že sa na nakladanie s osobnými údajmi mimo EÚ ne vzťahuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. 

Osobitné dojednania 

Zmluvné strany sa dohodli že tieto obchodné podmienky sú zároveň aj dohodou o sprostredkovaní medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a taktiež sa dohodli že tieto obchodné podmienky sú  zároveň aj splnomocnením, ktorým kupujúci splnomocňuje sprostredkovateľa, aby za neho a v jeho mene objednal a zaplatil dodávateľovi  za  produkty objednané kupujúcim v nákupnej galérii Dayshop. Kupujúci sa zaväzuje že toto splnomocnenie neodvolá do doby samotného objednania a zaplatenia. Sprostredkovateľ môže neprijať plnú moc v  prípade že žiadaný produkt nie je skladom u dodávateľa alebo sa prestal vyrábať. Kupujúci potvrdením týchto obchodných podmienok berie na vedomie, že prevádzkovateľ nevie ovplyvniť dodacie lehoty od dodávateľa smerom ku kupujúcemu a preto nezodpovedá za čas dodania ani za dĺžku prepravy objednaného produktu . Taktiež je stotožnený so skutočnosťou že počas prepravy objednávky nemôže objednávku u dodávateľa stornovať ale môže tak urobiť po tom čo mu je objednávka doručená, kedy môže túto objednávku dodávateľovi vrátiť.  Kupujúci berie na vedomie že prevádzkovateľ objednaním a zaplatením za objednávku v mene kupujúceho splnil sprostredkovanie na ktorom sa spoločne dohodli , kupujúci prehlasuje že chápe rolu sprostredkovateľa a chápe že po objednaní a zaplatení sprostredkovateľom bolo sprostredkovanie splnené a vzťah ukončený. Kupujúci ma následne s dodávateľom riadny spotrebiteľský vzťah, ktorý sa riadi príslušnými zákonmi . Kupujúci  prípadne zmeny a spory rieši  jedine s dodávateľom u ktorého si produkt zakúpil  .

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi sprostredkovateľom a záujemcom sa riadi Slovenským právom. 

Alternatívne riešenie sporov

Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

*Vyššia moc  je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí zdržanie. Môže ju predstavovať neovplyvniteľné štátne nariadenia, alebo prírodná udalosť, celosvetová pandémia nákazlivej choroby alebo vojenský prevrat a pod.

Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.03.2021