Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia, Zmluva o sprostredkovaní

1.1. Prevádzkovateľom internetovej galérie Dayshop.sk je spoločnosť LZoom s.r.o., IČO: 52 077 951, so sídlom: Bulharská 8, 040 03 Košice, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestský súd Košice , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45102/V  (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Ktorá sprostredkováva záujemcom (Kupujúcim) obchody s Predávajúcimi. Kontakt : info@dayshop.sk

 1.2. Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom v internetovej nákupnej galérii Dayshop.sk. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 1.3. Prevádzkovateľ sprostredkováva Kupujúcim nákup tovaru od Dodávateľov, t.j. objedná za nich tovar u Dodávateľa a zaplatí za nich kúpnu cenu, prípadne tovar reklamuje, to všetko za nižšie uvedených podmienok, alebo ak je tovar skladom, tak ho v uvedenom termíne odošle kupujúcemu.

 1.4. Prevádzkovateľ uzatvára s Kupujúcim zmluvu o sprostredkovaní (ďalej tiež len "zmluva"), a to odoslaním a zaplatením záväznej objednávky na internetovej galérii Prevádzkovateľa. Po uzavretí zmluvy Prevádzkovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Kupujúceho a na jeho účet. 

 1.5. Kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi Kupujúcim a Dodávateľom, nie medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim.

 

 2. Výber tovaru a jeho objednanie, uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy

 2.1. Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentované vo virtuálnej ponuke umiestnené na webových stránkach internetovej galérie Dayshop.sk. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, popis, suma predstavujúca súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa a prípadne ďalšie doplňujúce informácie.

 2.2. Výber tovaru k objednaniu Kupujúci vykonáva jeho vložením do košíka. Odoslaním vybraného tovaru uzatvára Kupujúci s Prevádzkovateľom zmluvu o sprostredkovaní a dáva Prevádzkovateľovi pokyn na objednanie tovaru u Dodávateľa. Všetok objednaný tovar Kupujúcim v nákupnej galérii Zamino je Prevádzkovateľom objednávaný v mene kupujúceho prostredníctvom nákupnej galérie AliExpress, na ktorej ponúkajú svoj tovar dodávatelia prevažne z Číny, Hong Kongu a Ázie (adresu na konkrétneho dodávateľa poskytneme Kupujúcemu na jeho vyžiadanie).

 2.3. Za výber tovaru zodpovedá Kupujúci.

 2.4. Po výbere tovaru Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty bude doručené od Prevádzkovateľa potvrdenie o prijatí výbere tovaru s označením predmetu zmluvy, s uvedením sumy predstavujúce súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa a platobné pokyny pre jej uhradenie pre platbu prevodom, alebo vložením na účet Prevádzkovateľa. Okamihom, keď je Prevádzkovateľovi doručený výber tovaru Kupujúcim, je zmluva uzavretá.

 2.5. Odoslaním vybraného tovaru Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými podmienkami použitia, a že s nimi súhlasí.

 2.6. Účinnosť zmluvy je viazaná na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka je zaplatenie sumy predstavujúcu súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa. Kupujúci tak skladá na účet Prevádzkovateľa zálohu vo výške predmetnej sumy a akonáhle Prevádzkovateľ overí, že je tovar dostupný u Dodávateľa, uplatní zloženú zálohu na úhradu kúpnej ceny tovaru od Dodávateľa a svoje odmeny za sprostredkovanie. V prípade nedostupnosti tovaru vráti Prevádzkovateľ na žiadosť Kupujúceho zloženú zálohu celú späť, alebo na žiadosť Kupujúceho objedná iný tovar.

 2.7. Na žiadosť Kupujúceho zašle Prevádzkovateľ Kupujúcemu v elektronickej podobe faktúru za objednaný tovar. Kupujúci pre tento prípad súhlasí so zaslaním faktúry elektronickou cestou na emailovú adresu, ktorú Prevádzkovateľovi na tento účel oznámia.

 2.8. Akékoľvek kurzové straty vzniknuté pri sprostredkovaní nákupe tovaru idú na ťarchu Prevádzkovateľa.

 

 3. Čiastka k úhrade, spôsob platby

 3.1. Pri každom tovare v internetovej galérii Prevádzkovateľa je uvedená suma, ktorá predstavuje súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa, v ktorej sú zahrnuté aj náklady za dopravu na adresu Kupujúceho. Suma uvedená u tovaru je pre Kupujúceho konečná bez ohľadu na kúpnu cenu tovaru od Dodávateľa a Prevádzkovateľ ju garantuje bez ohľadu na výšku svojej odmeny za sprostredkovanie, okrem výnimky špecifikované v bode 3.2. tohto článku.

 3.2. Prevádzkovateľ nemôže garantovať konečnú čiastku predstavujúcu súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa, pretože u niektorých objednávok môže počas doby doručovania dôjsť k colnému prerokovaniu tovaru, kde colný úrad stanový poplatok za dodávaný tovar, ktorý Kupujúci uhradí pri preberaní zásielky. Výška colného poplatku závisí od hodnoty objednaného tovaru a tento colný poplatok nevie Prevádzkovateľ vopred stanoviť, nakoľko stanovenie colného poplatku je výlučne v kompetencii colného úradu. Colný poplatok nie je poplatok za doručenie zásielky.

 3.3. Suma predstavujúca súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa (resp. Záloha na ňu) sa hradí bezhotovostným prevodom z účtu alebo vkladom na účet Prevádzkovateľa vopred alebo inú ponúkanú online platobnou metódou. Predmetná suma sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet Prevádzkovateľa, týmto momentom sa objednávka Kupujúceho stáva pre neho záväznou. Za služby Prevádzkovateľa nie je možné platiť dobierkou z dôvodu expedície tovaru od Dodávateľov sídliacich prevažne v zahraničí, tj. Číne, Hong Kongu a Singapure.

 

 4. Dodanie tovaru

 4.1. Dodávateľ zasiela tovar spravidla do 3 dní od doručenia objednávky Prevádzkovateľom Dodávateľovi. Objednávkou sa na účely tohto Článku rozumie doručenie výbere tovaru Kupujúcim Prevádzkovateľovi a súčasnej zaplatenie sumy predstavujúcej súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa na účet Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ objedná za Kupujúceho tovar maximálne do desiatich pracovných dní od uskutočnenia takejto objednávky. Bežná doba dodania je 15 - 25 pracovných dní od uskutočnenia objednávky. Dodacia lehota sa môže predĺžiť vplyvom Dodávateľa podľa obdobia v roku (štátne sviatky, Vianoce a pod.). Prevádzkovateľ na požiadanie oznámi Kupujúcemu termín odoslania tovaru Dodávateľom.

 4.2. V niektorých prípadoch sa môže stať, že tovar nie je doručený Kupujúcim ani v bežnej dobe dodania. Z tohto dôvodu Prevádzkovateľ garantuje Kupujúcim, že ak im tovar nebude doručený do 90 dní od uskutočnenia objednávky podľa bodu 4.1., môže Kupujúci požiadať Prevádzkovateľa o vrátenie peňazí v plnej výške, alebo o opätovné objednanie tovaru od Dodávateľa. Prevádzkovateľ v takom prípade vracia peniaze na bankový účet Kupujúceho, ktoré mu Kupujúci na tento účel oznámia.

 4.3. Ak Kupujúcemu bude doručený objednaný tovar od Dodávateľa po tom, čo mu boli už peniaze vrátené späť, je povinný takýto tovar v lehote 30 dní odoslať Prevádzkovateľovi na jeho adresu uvedenú v bode 1.1, alebo v tejto lehote zaslať Prevádzkovateľovi vrátené peniaze späť na jeho účet.

4.4. Ak si Kupujúci neprevezme od doručovateľa zásielku v stanovenej lehote doručovateľom z akéhokoľvek dôvodu, bude zásielka odoslaná späť Dodávateľovi a Kupujúci bude znášať s tým spojené náklady. V takomto prípade Kupujúci môže v lehote do 7 dní od odoslania tovaru späť Dodávateľovi požiadať Prevádzkovateľa o vrátenie zaplatenej čiastky za tovar. Následne Prevádzkovateľ požiada Dodávateľa o vrátenie uhradenej čiastky, ktorú mu Prevádzkovateľ uhradil za objednaný tovar a v prípade, že Dodávateľ vyhovie žiadosti a vráti peniaze za nedodaný tovar na účet Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ túto čiastku obratom zašle na účet kupujúceho. Prevádzkovateľ si v takomto prípade nárokuje odmenu za poskytnutú službu, ktorá bola zahrnutá v cene objednávky u Prevádzkovateľa. Dodávateľ taktiež podľa podmienok AliExpressu môže odmietnuť vrátiť zaplatenú čiastku za neprevzatý tovar Kupujúcim. V takomto prípade Prevádzkovateľ nenesie za rozhodnutie dodávateľa zodpovednosť. Ak kupujúci nepožiada Prevádzkovateľa do 7 dní od odoslania tovaru späť Dodávateľovi z dôvodu jeho neprevzatia, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne vzniknutú škodu Kupujúcemu v súvislosti s neprevzatou zásielkou.

 

 5. Ďalší ustanovenia

 5.1. Slovenské návody nie sú štandardne dodávané s tovarom. Pokiaľ bude mať prevádzkovateľ k dispozícii český, alebo anglický návod v elektronickej podobe, poskytne ho na požiadanie Kupujúcemu.

 5.2. Kupujúci žiada Prevádzkovateľa, aby s prevedením sprostredkovania začal okamžite, ešte pred koncom štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu do konca štrnásťdňovej lehoty, ktorá začína plynúť od objednania tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak Prevádzkovateľ ešte pred skončením štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy už zaplatil Dodávateľovi za objednaný tovar a Dodávateľ tento tovar odoslal je Kupujúci povinný počkať na doručenie objednaného tovaru a po doručení môže tento tovar vrátiť spať po dohode s Prevádzkovateľom podľa postupu uvedeného v časti 6.5.

 5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť prípadné straty či poškodenia zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu a to v prospech Kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda vyplývajúca z tejto udalosti.

 5.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.

 5.5. Odmena Prevádzkovateľa je zahrnutá v sume za tovar uvedeného v nákupnej galérii Prevádzkovateľa.

 5.6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v prípade platne vykonaného odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy s Dodávateľom zabezpečiť vrátenie kúpnej ceny Kupujúcemu zo strany Dodávateľa. V prípade odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy s Dodávateľom je Kupujúci povinný do 5 dní od platného odstúpenia (odoslania zásielky späť predajcovi) poskytnúť Prevádzkovateľovi číslo zásielky, ktoré je uvedené na odoslanej zásielke Kupujúcim späť Dodávateľovi. Po uplynutí tejto lehoty zaniká nárok kupujúceho na sprostredkované vrátenie peňazí zo strany prevádzkovateľa.

 

 6. Reklamácia

 6.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť reklamácie svojich služieb (nedodanie tovaru, poškodeného tovaru, oneskorenie s dodaním tovaru, alebo dodanie iného tovaru).

 6.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akosť a kvalitu tovaru ani za súlad tovaru s STN či európskymi normami.

 6.3. Reklamáciu dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za chybu tovaru či za škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Prevádzkovateľ s Dodávateľom tovaru.

 6.4. Ak Kupujúci požiada o reklamáciu, Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru za Kupujúceho u Dodávateľa za týchto podmienok:

 a) reklamovaný tovar je v štrnásťdňovej lehote dodaný na prevádzku v SR na adresu uvedenú v bode 1.1

 b) tovar určený na reklamáciu z dôvodu jeho poškodenia musí vykazovať zjavné vady. 

 c) tovar určený na reklamáciu z dôvodu odstúpenia od zmluvy nesmie niesť znaky jeho použitia.

 d) zaplatenie reklamačného poplatku na účet Prevádzkovateľa vo výške 25 % z ceny tovaru, ktorú kupujúci zaplatil pri jeho objednaní u Prevádzkovateľa v prípade, ak bude reklamovaný tovar odoslaný Prevádzkovateľom späť Predajcovi. Tento poplatok sa uplatňuje aj pri odstúpení od zmluvy.

 6.5. Postup pri reklamácii a odstúpenia od zmluvy :

a) Kupujúci požiada Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu o reklamáciu tovaru s niektorého dôvodu uvedeného v bode 6.1., alebo s dôvodu odstúpenia od zmluvy uvedeného v bode 5.2.

Ak Kupujúci reklamuje tovar z dôvodu jeho poškodenia je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi detailné fotografie poškodeného tovaru.

Prevádzkovateľ bezodkladne otvorí spor s dodávateľom na webovej stránke AliExpress a požiada dodávateľa o finančnú náhradu za poškodený tovar s možnosťou vrátenia poškodeného tovaru. Ak dodávateľ uzná reklamáciu, ako dôvodnú a poskytne Prevádzkovateľovi adresu, na ktorú sa má poškodený tovar odoslať, Prevádzkovateľ bezodkladne poskytne túto adresu Kupujúcemu.

Kupujúci bezodkladne odošle poškodený tovar na adresu, ktorú mu poskytol Prevádzkovateľ a poskytne Prevádzkovateľovi sledovacie číslo zásielky. Zásielka musí byť riadne označená platnou adresou Odosielateľa.

Následne, Prevádzkovateľ poskytne sledovacie číslo Dodávateľovi a počká na vrátenie zaplatenej čiastky na účet Prevádzkovateľa, ktorá bola Prevádzkovateľom Dodávateľovi uhradená za reklamovaný tovar. Túto vrátenú čiastku Prevádzkovateľ odošle na účet Kupujúceho.

b) Ak sa kupujúci rozhodne odoslanie tovaru Dodávateľovi ponechať na Prevádzkovateľa, Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v bode 1.1 a poskytnúť Prevádzkovateľovi sledovacie číslo zásielky. Zásielka musí byť riadne označená platnou adresou Odosielateľa.

Prevádzkovateľ neprevezme zásielku, ak táto zásielka nebude riadne označená platnou adresou Kupujúceho (odosielateľa), alebo ak Kupujúci neposkytne Prevádzkovateľovi sledovacie číslo odoslanej zásielky na adresu Prevádzkovateľa.

Kupujúci je v takomto prípade povinný uhradiť 25 % z ceny, ktorú Kupujúci uhradil Prevádzkovateľovi za objednaný tovar na účet Prevádzkovateľa s vyplneným variabilným symbolom (číslo objednávky). Táto čiastka 25 % z ceny objednaného tovaru Kupujúcim, bude Prevádzkovateľom použitá na odoslanie reklamovaného tovaru na adresu Dodávateľa. Povinnosť Kupujúceho uhradiť 25 % z ceny, ktorú Kupujúci uhradil Prevádzkovateľovi za objednaný tovar sa vzťahuje aj pri odstúpení od zmluvy.

c) Ak Dodávateľovi počas záručnej doby tovaru, alebo pred reklamáciou tovaru zanikne jeho podnikateľská činnosť, Prevádzkovateľ nenesie za vzniknutú situáciu zodpovednosť. Za vybavenie reklamácie zo strany Dodávateľa zodpovedá výlučne Dodávateľ.

7. Zánik a zmena zmluvy

7.1. Ak zistí Prevádzkovateľ dodatočne, tj. Po prvotnom overení dostupnosti tovaru s pozitívnym výsledkom (bod 2.6), že Kupujúcim objednaný tovar Dodávateľ nemá na sklade, ponúkne Kupujúcemu tovar alternatívne (ak bude takéto k dispozícii) a ak nebude Kupujúcim odsúhlasené, vráti celkovú sumu na účet Kupujúceho a objednávku zruší.

7.2. Sprostredkovateľ vracia peniaze na bankový účet Kupujúceho, ktorý mu Kupujúci na tento účel oznámia.

 

 

8. Voľba práva, riešenie sporov

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom sa budú vždy riadiť Slovenským právom. Táto voľba sa však v súlade s Článkom 6 ods. 2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (nariadenie Rím I) nedotýka ochrany, ktorú Kupujúcim ako spotrebiteľom vo vzťahu k Prevádzkovateľovi poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva podľa predchádzajúcej vety inak použila.

8.2. Pre súdne riešenie sporov medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim sa dojednáva vo všetkých prípadoch výlučná právomoc Slovenských súdov.

 

Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky sú platné od 16.03.2023