Podmienky ochrany osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa čl. 13, resp. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov (ďalej len „GDPR“)


I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľom je spoločnosť LZoom s.r.o., so sídlom: Bulharská 8, 040 03 Košice, Slovenská republika, IČO: 52 077 951, zapísaná v Obchodnom registri Mestský súd Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45102/V (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Kontakt : info@dayshop.sk


II. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania a doba
uchovávania osobných údajov

2. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané Prevádzkovateľom na nasledujúce konkrétne
    účely na prislúchajúcom právnom základe s nasledovne určenou dobou ich uchovávania:
2.1. predaj tovaru cez internetový obchod www.dayshop.sk, čo zahŕňa najmä spracúvanie
       súvisiace s prijatím a vybavovaním objednávky a doručením objednávky na právnom základe,
       že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
       alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
       v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, s dobou chovávania do ukončenia zmluvy predmetom
       ktorej je poskytnutie služby, tzn. do riadneho doručenia zásielky, ktorá bola predmetom
       zmluvy,
2.2. technické zabezpečenie platby, na právnom základe spracúvanie je nevyhnutné na plnenie
       zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti
       dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)
       GDPR, s dobou uchovávania do ukončenia zmluvy predmetom ktorej je poskytnutie služby,
       tzn. do riadneho doručenia zásielky, ktorá bola predmetom zmluvy,
2.3. identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a
       službách, tzn. marketingové a PR účely Prevádzkovateľa, na právnom základe súhlasu
       dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, s dobou chovávania do odvolania
       súhlasu alebo 3 roky od posledného poskytnutia služby,
2.4. vedenie účtovníctva a obchodnej agendy, spracovania účtovných a daňových dokladov,
       fakturácie a evidencie hotovostnej pokladne, na právnom základe splnenia zákonných
       povinností Prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
       neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
       predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súlade s čl.
       6 ods. 1 písm. c) GDPR, s dobou uchovávania 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa
       týkajú predmetné účtovné záznamy,
2.5. preukazovanie uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov, vedenie agendy súvisiacej s
       prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov
       prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania,
       vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach, na právnom základe oprávneného záujmu
       Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je ochrana subjektívnych práv, s
       dobou uchovávania 4 roky od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do úplného vysporiadania
       práv a záväzkov,
2.6. vedenie evidencie žiadostí dotknutých osôb na právnom základe splnenie zákonných
       povinností Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.
       z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s dobou uchovávania
       5 rokov od úplného vybavenia konkrétnej žiadosti.


III. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

3. Osobné údaje ktoré Prevádzkovateľ spracováva môžu byť poskytnuté/sprístupnené nasledujúcim
     príjemcom, resp. kategóriám príjemcov: (i) advokáti, správcovia, znalci, tlmočníci, prekladatelia,
     audítori; (ii) orgány verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány); (iii)

     daňové úrady, okresné úrady, poštové úrady a iné orgány verejnej správy; (iv) spoločnosti
     poskytujúce služby správy a uloženia dokumentov a dát, ich skartovania a likvidácie, zálohovania a
     obnovy dát; (v) poskytovatelia IT služieb; (vi) vydavateľom platobnej karty, poskytovateľom a
     prevádzkovateľom platobnej brány, bankám, (vii) prevereným a riadne právne zaviazaným
     sprostredkovateľom, (viii) poskytovateľom softvérového vybavenia, webhostingu a cloudových
     služieb, (ix) poskytovateľom služieb cielenia personalizovanej reklamy; (x) poštovým podnikom
     (doručovateľom) a kuriérskym službám ; (xi) iné spoločnosti / osoby s nimi spolupracujúcimi.


IV. Prenos osobných údajov

4. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín alebo
    medzinárodných organizácii. Osobné údaje môžu byť Prevádzkovateľom prenesené do iného
    členského štátu Európskej únie.


V. Práva dotknutej osoby

5. Dotknutá osoba má:
5.1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej
       osoby;
5.2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov/doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré
       sa jej týkajú;
5.3. právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
5.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
5.5. právo na prenosnosť osobných údajov;
5.6. právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
       založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak je spracúvanie založené na článku 6
       ods. 1 písm. a) GDPR,
5.7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

6.  PRÁVO NAMIETAŤ z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.


VI.

7. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a/lebo zmluvnou požiadavkou a/alebo požiadavkou,
    ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a teda dotknutá osoba je povinná poskytnúť
    Prevádzkovateľovi osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou
    Prevádzkovateľovi bude nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.
8. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované rozhodovanie, a ani profilovanie podľa článku 22 ods. 1
    a 4 GDPR.